صفحه اصلی  
اعلامیه مدیریت
 
 از آنجائيكه آزمايشگاه شيرين عسل به عنوان زير مجموعه شركت صنايع غذايي شيرين عسل به طور مستقل ، در راستاي ارائه خدمات آزمايشگاهي فعاليت مي نمايد ، مديريت عامل اين شركت بدين وسيله اعلام مي دارد كه هيچ گونه دخل و تصرفي در نتايج آزمون نداشته ، منافع كاركنان آزمايشگاه مستقل از منافع شركت بوده و كاركنان تحت هيچ گونه فشار داخلي و يا خارجي كه اثر نامطلوب بر كيفيت آزمايشگاه دارد نمي باشند . همچنين مديريت عامل اين شركت متعهد مي گردد كليه منابع و امكانات لازم را مطابق با الزامات ISO / IEC 17025
براي عملكرد هر چه بهتر آزمايشگاه و همچنين جبران خسارت احتمالي وارده به مشتريان فراهم آورد .  
 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 
© 2012 ShirinAsal Food Industrial Group IT Center.All Right Reserved